NCH-EN1000壁挂式配电环境监测系统


            本系统是把现有变、配电站环境,辅助动力设备等的监测及控制信息,通过智能多媒体监控数据处理终端进行整合并上传至智能多媒体系统监控软件平台,通过GSM/GPRS/4G/RS485/以太网实现集中管理与监控。

           产品功能:

           ∎配电监测 空调监控 水位监控 温湿度监控 烟雾监控 预防报警 水泵控制 门禁监控 气体监测 智慧安防